ಸಂದರ್ಶನ

ಸಾಹಿತಿಯಾದವನು ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ : ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೆಲುಗು...

ಸಾಹಿತಿಯಾದವನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾವ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ವಿಳಾಸ ಹುಡುಕಿ ಅಂತಹ ಬಲಹೀರನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ...