ನಂದಿನಿ

ನಂದಿನಿ

ವ್ಯಕ್ತಿ

ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ : ಆದರ್ಶ ಯುಗದ ಅಪರೂಪದ ನಾಯಕ  

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಂದರೆ ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹುದೂರದ ಮಾತಾಗಿದ್ದರೆ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಂಬುದು ಆತ್ಮಸಂಗಾತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿನ...